2) Documents techniques : 3

  1. Sannifeere sugu labèn cogo – koperatiwu tònden ni min ka kan (les droits du coopérateur) DNACOOP 1984
  2. Cikεlaw kalanni bnda ka baara kεtaw la dεmεnan, 1992, BNDA
  3. Dantigεlisεbεn ka ɲ εsin sumankisε la sagolenw. Labaarali ma, Acodep, 1994