- Autres arrondissements de Tôkyô

  1. Edogawaku dainiji kihonkeikaku (heisei 7 - heisei 16) yutakanaseikatsu bunka no machi江戸川区第二次基本計画 (平成7-平成16) 豊かな生活文化の町(Deuxième plan d’aménagement de base de l’arrondissement d’Edogawa (1995-2004) une vie enrichie, une ville de culture), arrondissement d’Edogawa, 2004, 120 p.
  2. Edogawa -ku no rekishi江戸川区の歴史 (Histoire de l’arrondissement d’Edogawa), arrondissement d’Edogawa, 1981, 276 p.
  3. Kôtôku Machizukuri 21江東区まちづくり21 (L’urbanisme de l’arrondissement de Kôtô pour le XXIe s.), arrondissement de Kôtô, 1994, 128 p.
  4. Kôtô -ku no rekishi江東区の歴史 (Histoire de l’arrondissement de Kôtô), arrondissement de Kôtô, 1976, 248 p.
  5. Masutâ puran Ôtakuマスタープラン大田区 (Schéma directeur pour l’aménagement de l’arrondissement de Ôta), arrondissement d’Ôta, 1999, 124 p.
  6. Me de miru Chiyodaku no rékishi目で見る千代田区の歴史 (Histoire illustrée de l’arrondissement de Chiyoda), arrondissement de Chiyoda, 1993, 152 p.