2) Texte biblique

a) Texte critique

  1. - Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 1997.
  2. - S eptuaginta, Editio altera, éd. Alfred Rahlfs, Robert Hanhart, Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 2006.
  3. - Genesis, éd. John W. Wevers, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1974.
  4. - Novum Testamentum Græce, éd. Eberhard Nestle et Kurt Aland, Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 199327.